Algemene voorwaarden

Other languages: English

Artikel 1 Definities

Bijlagen: alle bijlagen bij de Overeenkomst die daarvan integraal onderdeel uitmaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot deze Algemene Voorwaarden;
Data: alle door Klant, Gebruiker(s) en/of derden – met uitzondering van Speakap en/of door haar aangewezen derden – in de Dienst ingevoerde gegevens, content en informatie;
Dienst: het ter beschikking stellen van de Software en Onderhoud;
Fout: het substantieel niet voldoen aan specificaties van de Software zoals beschreven op de Website. Van een fout is alleen sprake indien de Klant deze kan aantonen, deze reproduceerbaar is en Klant daarvan onverwijld melding aan Speakap heeft gemaakt;
Gebruiker(s): perso(o)n(en) aan wie Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst op basis van de Overeenkomst;
Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van Speakap voor de Klant;
Helpdesk: de helpdesk van Speakap waar Klant en/of Gebruiker(s) van 09:00 tot 17:00 op werkdagen terecht kunnen met vragen over de Dienst en/of Software;
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Klant: onderneming die i) via de Website een Overeenkomst met Speakap is aangegaan, of ii) een schriftelijke Overeenkomst met Speakap heeft gesloten, ten behoeve van de Dienst;
Noodsituatie: situatie waarin de beschikbaarheid en/of het gebruik van de Software geheel of op kritieke punten onmogelijk wordt indien niet onmiddellijk actie wordt ondernomen door Speakap;
Overeenkomst: de overeenkomst die Speakap met de Klant aangaat ten aanzien van het gebruik van de Dienst, gesloten door middel van een samenwerkingsovereenkomst danwel via de Website, inclusief alle Bijlagen;
Onderhoud: het onderhoud dat door Speakap wordt verricht ten aanzien van de Software, waaronder begrepen ondersteuning door middel van de Helpdesk;
Partijen: Speakap en de Klant gezamenlijk;
Privacy Statement: het privacy statement van Speakap, te raadplegen op de Website;
Software: de door Speakap ontwikkelde interne sociale netwerk applicatie inclusief updates;
Software van Derden: software die is ontwikkeld door derden en samenwerkt met de Software, waaronder open source software;
Speakap: de besloten vennootschap Speakap B.V., gevestigd te (1086 XK) Amsterdam aan Pedro de Medinalaan 5 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51753847;
Website: de website van Speakap www.speakap.com alsmede alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Speakap, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Partijen en al het gebruik van de Dienst en/of de Software.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Speakap zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

Artikel 3 Gebruiksrecht

3.1 Onder voorwaarde dat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent Speakap de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare, beperkte licentie om de Software te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
3.2 Het gebruiksrecht omvat slechts de objectcode van de Software en strekt zich niet uit tot de broncode van de Software. De broncode van de Software wordt niet aan de Klant ter beschikking gesteld. Aan de Klant wordt nimmer een fysieke drager met of een exemplaar van de Software verstrekt.
3.3 De Klant zal de Software zelf inrichten, parametriseren en tunen. Speakap is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
3.4 De Klant mag de Dienst uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van haar Gebruikers bij hun gebruik van de Dienst. De Klant vrijwaart Speakap voor aanspraken van haar Gebruikers in verband met alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan het door de Gebruikers gebruiken van de Dienst.
3.5 De Klant is niet gerechtigd de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, te decompileren en/of daarop reverse-engineering toepassen, tenzij en voor zover dwingend recht anders bepaalt.
3.6 Het is de Klant niet toegestaan de Dienst te verkopen, verhuren, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de Klant een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de Dienst.
3.7 In het kader van de Dienst zal Klant en iedere Gebruiker van Klant de beschikking krijgen over een gebruikersnaam en wachtwoord. Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord combinatie, alsmede het geheimhouden door haar Gebruikers van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Klant is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van haarzelf of (één van) haar Gebruiker(s) van de Dienst wordt gemaakt. Speakap mag er vanuit gaan dat de Klant ook daadwerkelijk degene is die inlogt onder de gebruikersnaam van Klant.
3.8 Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat het wachtwoord en/of de gebruikersnaam in handen zijn gekomen van onbevoegden dient Klant Speakap daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Klant om onverwijld zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.

Artikel 4 Dienstverlening

4.1 Speakap zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienst met zorg uit te voeren. De Dienst wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
4.2 Klant bepaalt welke Data met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en op welke wijze zij en haar Gebruikers van de Dienst gebruik maken. Speakap heeft geen kennis van die Data en het gebruik van de Diensten door Klant en/of haar Gebruikers. Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat de Data en het gebruik van de Dienst rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Speakap is niet aansprakelijk voor de met behulp van de Dienst opgeslagen Data dan wel voor het gebruik dat Klant en/of haar Gebruikers van de Dienst maken. Klant vrijwaart Speakap voor aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Gebruikers van Klant, die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Klant en/of haar Gebruikers dan wel de met behulp van de Dienst opgeslagen Data onrechtmatig is.
4.3 Speakap kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Dienst aanbrengen. Speakap zal de Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Speakap niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
4.4 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door of namens hem aan Speakap verstrekte gegevens.

Artikel 5 Onderhoud

5.1 Speakap staat er niet voor in dat de Dienst en/of de aan de Klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Software foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
5.2 In het geval van vragen omtrent de Diensten en/of de Software, kan Klant contact opnemen met de Helpdesk op de wijze als beschreven op de Website. De Helpdesk zal zich inspannen de vragen van Klant binnen een redelijke termijn zo goed mogelijk te beantwoorden.
5.3 Speakap kan niet garanderen dat Fouten zich niet zullen voordoen en dat deze opgelost zullen worden. Wel zal Speakap zich inspannen eventuele Fouten in de Dienst zo spoedig mogelijk te herstellen.
5.4 Speakap is nooit gehouden Fouten te herstellen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Klant en/of Gebruiker(s), gebruik in strijd met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden of een andere niet aan Speakap toe te rekenen oorzaak. Indien Speakap desondanks overgaat tot het herstellen van een Fout is zij gerechtigd de kosten hiervan bij Klant in rekening te brengen op basis van het dan geldende uurtarief van Speakap.
5.5 Speakap is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Software aan te brengen. Speakap is nooit gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
5.6 Speakap is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van de Klant en/of Gebruiker(s). Speakap is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van computer-, data- of telecomfaciliteiten, waaronder internet.
5.7 Speakap kan de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik daarvan beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor Onderhoud. Indien Speakap dit nodig acht, zal zij Klant daarvan vooraf op de hoogte brengen. Indien een Noodsituatie vereist dat de Dienst onmiddellijk buiten gebruik gesteld wordt of het gebruik ervan wordt beperkt, zal Speakap de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren.

Artikel 6 Beveiliging

6.1 Speakap hecht een groot belang aan de veiligheid van haar Diensten en de beveiliging van de Data. Speakap hanteert daarom uitgebreide veiligheidssystemen en moderne technologieën ter beveiliging van de Diensten, de Software en de Data.
6.2 Het inloggen op de Dienst verloopt altijd via een beveiligde verbinding en wachtwoorden op de servers worden versleuteld opgeslagen.
6.3 De Data wordt op regelmatige basis automatisch en versleuteld gekopieerd naar een ander datacentrum dat op een andere locatie is gevestigd.
6.4 Speakap maakt gebruik van een modern datacentrum dat de nodige technische en organisatorische (toegangs)maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de servers te waarborgen.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op Diensten en/of Software, met uitsluiting van de Data, berusten uitsluitend bij Speakap of diens licentiegevers. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende Intellectuele Eigendomsrechten uit de Dienst, de Software, bestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.
7.2 Speakap kan technische voorzieningen aan (laten) brengen ter bescherming van de Dienst, de Software, bestanden of materialen in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van de licentie. Het is de Klant niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
7.3 Het is de Klant niet toegestaan om wijzigingen of toevoegingen aan te (laten) brengen of derden onderhoud of reparaties uit te laten voeren aan de Software, bestanden of materialen die door Speakap geleverd zijn.
7.4 Klant verleent hierbij aan Speakap het recht de naam van Klant alsmede een eventueel logo van Klant te gebruiken in diverse uitingen, waaronder – maar niet beperkt tot – reclame uitingen, promotionele uitingen, in een pitch en op de Website.

Artikel 8 Software van Derden

8.1 De Dienst maakt gebruik van Software van Derden. Op het gebruik van Software van Derden zijn de (licentie-)voorwaarden van die derden van toepassing met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de gebruikersvoorwaarden ten aanzien van de relevante Software van Derden. De toepasselijke (licentie-)voorwaarden van derden zijn te vinden op de Website.
8.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en deze derde om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.
8.3 Het is mogelijk dat de Dienst applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid van applicaties, content en/of diensten van derden binnen de Software dan wel de mogelijkheid om applicaties, content en/of diensten van derden te koppelen aan de Dienst impliceert niet dat Speakap deze applicaties, content en/of diensten van derden heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. Speakap is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door Gebruikers. Op het gebruik van applicaties, content en/of diensten van derde partijen kunnen algemene voorwaarden en/of privacy statements van die partijen van toepassing zijn.
8.4 De Klant vrijwaart Speakap voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met het gebruik door de Klant, of haar Gebruikers, van de Software van Derden, inclusief enige handeling van de Klant in strijd met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden ten aanzien van de Software van Derden of een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Software van Derden.

Artikel 9 Prijzen en betaling

9.1 Prijzen zijn afhankelijk van de gekozen Dienst en het aantal Gebruikers daarvan. Alle bedragen die betrekking hebben op de Dienst zijn telkens per maand vooraf verschuldigd, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.
9.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de Klant alle betalingen in euro’s te voldoen.
9.3 Speakap is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 15%. Speakap is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren.
9.4 Buiten het geval genoemd in artikel 9.3 is Speakap tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Speakap te maken kosten of een wijziging in functionaliteiten van de Dienst voordoet. Speakap meldt deze prijsverhoging uiterlijk twee (2) maanden voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5 Indien na het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in artikel 9.1 door de Speakap nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande aanmaning, sommatie en/of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Klant wettelijke handelsrente verschuldigd.
9.6 Indien Klant na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Speakap de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Speakap gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de Klant.
9.7 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. Speakap is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
9.8 Ter zake van de door Speakap verrichte Diensten en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Speakap volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 10 Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door Speakap of Klant schriftelijk wordt opgezegd tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) maand.
10.2 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, Speakap is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van Klant wijzigt.
10.3 Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming van Speakap is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
10.4 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Speakap reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de Klant bewijst dat Speakap ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Speakap vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Speakap ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.5 Indien de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigen gelijktijdig alle rechten die de Klant genoot onder de Overeenkomst, waaronder – maar niet beperkt tot – het gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst. Indien daartoe nadere afspraken zijn gemaakt tussen Speakap en Klant, zal Speakap tegen de overeengekomen vergoeding bijstand verlenen bij een gewenste dataconversie. Indien er geen afspraken zijn gemaakt tussen Speakap en klant, is Speakap bij of na het einde van de Overeenkomst niet gehouden de Klant bijstand te verlenen met het oog op een door de Klant gewenste dataconversie. Klant is er zelf verantwoordelijk voor de Data voor het einde van de Overeenkomst veilig te stellen.
10.6 Speakap is te allen tijde gerechtigd de toegang van Klant tot de Dienst (tijdelijk) te blokkeren en/of de Overeenkomst te ontbinden indien Klant en/of haar Gebruiker(s) in strijd handelt met het bepaalde in artikel 3, 4.4, 7.2 en 7.3.
10.7 Bepalingen in de Overeenkomst, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn het einde van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging onverkort van kracht.

Artikel 11 Privacy

11.1 In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, zal Speakap persoonsgegevens van de Klant en Gebruikers (laten) verwerken. Speakap doet dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving alsmede haar privacy statement welke op de Website te raadplegen is. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers kwalificeert Speakap als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Artikel 12 Garanties en vrijwaring

12.1 De Klant is jegens Speakap aansprakelijk voor, en vrijwaart Speakap volledig tegen, alle schade en kosten die Speakap lijdt of maakt ten gevolge van (i) enig handelen van de Klant en/of een Gebruiker bij het gebruik van de Dienst en/of de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, het plaatsen van Data, (ii) van een onrechtmatige daad van Klant en/of Gebruiker, (iii) van enige inbreuk die Klant en/of Gebruiker maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden.
12.2 Alle door Speakap gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Klant worden vergoed.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Speakap wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is beperkt tot de vergoeding van door de Klant geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding voor één (1) kalenderjaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Speakap voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 1.250.000,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook voor de door Speakap in deze Algemene Voorwaarden verstrekte garanties
13.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestatie van Speakap aan deze Algemene Voorwaarden te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien deze Algemene Voorwaarden worden ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
13.3 De aansprakelijkheid van Speakap voor andere dan directe schade (“indirecte schade) waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, materialen, diensten en/of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens.
13.4 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Speakap of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).
13.5 De aansprakelijkheid van Speakap wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Speakap ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Speakap in staat is adequaat te reageren.
13.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Speakap meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Speakap vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Speakap is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van Speakap; het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; oorlog; staking; algemene vervoersproblemen; en de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
14.3 Ingeval van overmacht is Speakap gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er jegens de KIant enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er op Speakap enige verplichting tot schadevergoeding rust.

Artikel 15 Overig

15.1 De Klant is niet gerechtigd tot overdracht van de Overeenkomst of de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde.
15.2 Speakap is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen en/of door (een) derde(n) te laten uitvoeren althans (een) derde(n) bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
15.3 De Overeenkomsten, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, wordt beheerst door Nederlands recht.
15.4 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam./td>

***
(Download gebruikersvoorwaarden)

djEuMC4w