GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP (Download)

Artikel 1 Definities

Bijlagen: alle bijlagen bij de Overeenkomst die daarvan integraal onderdeel uitmaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot deze Gebruikersvoorwaarden en het privacy statement;
Data: alle door de Klant in de Software ingevoerde gegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over de Klant en content geplaatst door Gebruikers of andere derden die gebruik maken van de Software;
Dienst: het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.
Download Dienst: de dienst waarbij Speakap de Klant de mogelijkheid biedt de Software te downloaden en op haar eigen server te installeren.
Fout: het substantieel niet voldoen aan specificaties van de Software zoals beschreven op de Website. Van een fout is alleen sprake indien de Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De Klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan Speakap te maken;
Gebruikers: personen aan wie Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Software;
Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;
Helpdesk: de desk van Speakap waar Klanten van 09:00 tot 17:00 op werkdagen terecht kunnen met vragen over de Dienst en/of Software. Support vragen kunnen buiten kantooruren worden verzonden naar support@speakap.com en worden volgens het Next Business Day principe opgepakt.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Klant: natuurlijk persoon of onderneming die i) via de Website een Overeenkomst met Speakap is aangegaan, of ii) met Speakap een schriftelijke Overeenkomst met Speakap heeft gesloten ten behoeve van de Dienst;
Noodsituatie: situatie waarin de beschikbaarheid en/of het gebruik van de Software geheel of op kritieke punten onmogelijk wordt indien niet onmiddellijk actie wordt ondernomen door Speakap;
Overeenkomst: de overeenkomst die Speakap met de Klant aangaat ten aanzien van het gebruik van de Speakap Software, gesloten door middel van een samenwerkingsovereenkomst danwel via de Website, inclusief alle Bijlagen;
Onderhoud: het onderhoud dat door Speakap wordt verricht ten aanzien van de Software, waaronder begrepen ondersteuning door middel van de Helpdesk;
Partijen: Speakap en de Klant gezamenlijk;
Patch: software die ter download ter beschikking wordt gesteld en als doel heeft Fouten of andere problemen in de Software op te lossen
SaaS Dienst: de dienst waarbij Speakap de Software op afstand aan de Klant ter beschikking stelt.
SLA: de service level agreement die tussen Partijen kan worden afgesloten ten behoeve van het Onderhoud en ondersteuning van de Dienst en de Software;
Software: de door Speakap ontwikkelde interne sociale netwerk applicatie inclusief updates. Er bestaan verschillende versies van de Software, in deze Gebruiksvoorwaarden wordt met Software enkel gedoeld op de versie die de Klant heeft gekozen en waarvoor de Klant een Overeenkomst met Speakap is aangegaan;
Software van Derden: software die is ontwikkeld door derden en samenwerkt met de Software, waaronder open source software;
Speakap: de besloten vennootschap Speakap B.V., gevestigd te (1086 XK) Amsterdam aan Pedro de Medinalaan 5 ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51753847.
Website: de website van Speakap www.speakap.com alsmede alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Speakap, alle rechtsverhoudingen tussen Partijen en alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Partijen.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Speakap zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
2.5 Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle Diensten die Speakap aanbiedt, tenzij specifiek wordt aangegeven dat de betreffende bepaling alleen betrekking heeft op de SaaS Dienst of de Download Dienst.

Artikel 3 Gebruiksrecht

3.1 Onder voorwaarde dat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent Speakap de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare, beperkte licentie om de Software te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden.
3.2 Het gebruiksrecht omvat slechts de objectcode van de Software en strekt zich niet uit tot de broncode van de Software. De broncode van de Software wordt niet aan de Klant ter beschikking gesteld.
3.3 De Klant zal de Software zelf installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Speakap is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
3.4 De Klant mag de Software uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogde gebruik.
3.5 Indien de Klant een onderneming is, is de Klant volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de natuurlijke persoon die Klant heeft aangesteld als beheerder van de netwerk applicatie.
3.6 De Klant is niet gerechtigd de Software openbaar te maken, te verveelvoudigen, te wijzigen, te decompileren en/of daarop reverse-engineering toepassen, tenzij en voor zover dwingend recht anders bepaalt.
3.7 Het is de Klant niet toegestaan de Software te verkopen, verhuren, vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de Klant een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de Software.
3.8 In het kader van de Dienst zal Klant de beschikking krijgen over een gebruikersnaam en wachtwoord. Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Klant is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Speakap mag er vanuit gaan dat de Klant ook daadwerkelijk degene is die inlogt onder de gebruikersnaam van Klant. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat het wachtwoord en/of de gebruikersnaam in handen zijn gekomen van onbevoegden dient Klant Speakap daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Klant om onverwijld zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.

Artikel 4 Dienstverlening

4.1 Speakap zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienst met zorg uit te voeren. De Dienst wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
4.2 Klant kan van de Dienst gebruik maken na het sluiten van de Overeenkomst.
4.3 Klant bepaalt welke Data met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en op welke wijze zij en haar Gebruikers van de Dienst gebruik maken. Speakap heeft geen kennis van die Data en het gebruik van de Diensten door Klant en/of haar Gebruikers. Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat de Data en het gebruik van de Dienst rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Speakap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen Data dan wel voor het gebruik dat Klant en/of haar Gebruikers van de Dienst maken. Klant vrijwaart Speakap voor aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Gebruikers van Klant, die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Klant en/of haar Gebruikers dan wel de met behulp van de Dienst opgeslagen Data onrechtmatig is.
4.4 Speakap kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Dienst aanbrengen. Speakap zal de Klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Wanneer het een substantiële wijziging betreft ten aanzien van de Dienst zoals overeengekomen, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Speakap niet gehouden specifiek voor de Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of de Software te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
4.5 Indien de vernieuwde versie van de Software nieuwe functionaliteiten bevat, kan Speakap daarvoor extra kosten in rekening brengen. Klant is niet gehouden tot de afname van deze nieuwe functionaliteit.
4.6 Ten aanzien van de Download Dienst geldt dat Speakap nieuwe versies van de Software ter download aan kan bieden. Klant is gerechtigd één versie achter te lopen op de meest recente versie van de Software. Speakap kan ook Patches ter download aanbieden. Klant is altijd gehouden Patches zo spoedig mogelijk te downloaden en te installeren.
4.7 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door of namens hem aan Speakap verstrekte gegevens.
4.8 Aan de klant wordt echter nimmer een fysieke drager of een exemplaar van de Software verstrekt.
4.9 Indien Klant de Download Dienst afneemt, is Speakap gerechtigd een audit uit te laten voeren. Klant zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een dergelijke audit die dient om te bepalen of Klant de overeengekomen gebruiksbeperkingen naleeft. De Klant zal in dit kader toegang verlenen tot de gebouwen, systemen en boekhouding van de Klant. Speakap zal zich er voor inspannen dat de audit de normale bedrijfsvoering van de Klant zo min mogelijk beperkt. Speakap zal informatie die zij als gevolg van deze audit verkrijgt vertrouwelijk behandelen. De kosten voor de audit worden door Speakap gedragen, tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen de kosten voor de audit, onverminderd de overige rechten van Speakap om de Klant aan te spreken, voor rekening van de Klant.

Artikel 5 Onderhoud

5.1 Speakap verzorgt het onderhoud op de wijze bepaald in dit artikel 5, voor zover de Klant de SaaS Dienst afneemt. Speakap biedt daarnaast aan Klant de mogelijkheid om een SLA af te sluiten met Speakap. Indien een SLA door de Klant wordt afgenomen zal deze als Bijlage onderdeel vormen van deze Overeenkomst.
5.2 Speakap staat er niet voor in dat de in het kader van de uitvoering van de Dienst aan de Klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Software foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
5.3 In het geval van vragen omtrent de Diensten en/of de Software, kan Klant contact opnemen met de Helpdesk op de wijze als beschreven op de Website. De Helpdesk zal zich inspannen de vragen van Klant binnen een redelijke termijn zo goed mogelijk te beantwoorden.
5.4 Speakap kan niet garanderen dat Fouten zich niet zullen voordoen en dat deze opgelost zullen worden. Wel zal Speakap zich inspannen eventuele Fouten in de SaaS Diensten zo spoedig mogelijk te herstellen.
5.5 Speakap is nooit gehouden kosteloos Fouten te herstellen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Klant, gebruik in strijd met de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden of een andere niet aan Speakap toe te rekenen oorzaak.
5.6 Speakap is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Software aan te brengen. Speakap is nooit gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
5.7 Speakap is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van de Klant. Speakap is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van computer-, data- of telecomfaciliteiten, waaronder internet.
5.8 Speakap kan de Software geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen en/of het gebruik daarvan beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor Onderhoud. Indien Speakap dit nodig acht, zal zij Klant daarvan vooraf op de hoogte brengen. Indien een Noodsituatie vereist dat de Software onmiddellijk buiten gebruik gesteld wordt of het gebruik ervan wordt beperkt, zal Speakap de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren.
5.9 Indien Klant de Download Dienst afneemt, verzorgt Speakap tenzij anders overeengekomen geen onderhoud. Wel kan Klant in dat geval bellen met de Helpdesk. Speakap zal zich inspannen de vragen van Klant zo snel en goed mogelijk te beantwoorden. Indien het nodig mocht blijken om fysiek bij de Klant onderhoud te verrichten, zal Speakap daarvoor de dan geldende kosten in rekening brengen.

Artikel 6 Beveiliging

6.1 Speakap hecht een groot belang aan de veiligheid van haar Diensten en de beveiliging van de Data. Speakap hanteert daarom uitgebreide veiligheidssystemen en moderne technologieën ter beveiliging van de Diensten, de Software en de Data.
6.2 Bij de SaaS Dienst verloopt het inloggen op de Dienst altijd via een beveiligde verbinding en wachtwoorden op de servers worden versleuteld opgeslagen.
6.3 Uw Data wordt op regelmatige basis automatisch en versleuteld gekopieerd naar een ander datacentrum dat op een andere locatie is gevestigd.
6.4 Speakap maakt gebruik van een modern datacentrum dat de nodige technische en organisatorische (toegangs)maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de servers te waarborgen.
6.5 Op de Website staat het beveiligingsbeleid van Speakap nader toegelicht.

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op Diensten en/of Software, met uitsluiting van de Data, berusten uitsluitend bij Speakap of diens licentiegevers. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende Intellectuele Eigendomsrechten uit de Software, bestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.
7.2 Klant erkent dat Speakap gerechtigd is, en voor zover nodig verleent Klant hierbij aan Speakap het eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare en sub-licentieerbare recht, om de Data te gebruiken – al dan niet in geanonimiseerde vorm-,voor alle doeleinden die Speakap wenst. Indien deze Data persoonsgegevens bevat, geldt hetgeen in het privacy statement is bepaald. Indien Klant een betaalde Dienst afneemt, zal Speakap de Data niet gebruiken anders dan voor de doeleinden bepaald in het privacy statement van Speakap.
7.3 Speakap kan technische voorzieningen aan (laten) brengen ter bescherming van de Software, bestanden of materialen in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van de licentie. Het is de Klant niet toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
7.4 Het is de Klant niet toegestaan om wijzigingen of toevoegingen aan te (laten) brengen of derden onderhoud of reparaties uit te laten voeren aan de Software, bestanden of materialen die door Speakap geleverd zijn.
7.5 Indien Klant de gratis Dienst afneemt, verleent zij hierbij aan Speakap het recht de naam van Klant alsmede een eventueel logo van Klant te gebruiken in diverse uitingen, waaronder – maar niet beperkt tot – reclame uitingen, promotionele uitingen,in een pitch en op de Website.

Artikel 8 Software van Derden

8.1 De Software maakt gebruik van Software van Derden. Op het gebruik van Software van Derden zijn de (licentie-)voorwaarden van die derden van toepassing met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. De Klant aanvaardt de gebruikersvoorwaarden ten aanzien van de relevante Software van Derden. De toepasselijke (licentie-)voorwaarden van derden zijn te vinden op [www.speakap.com].
8.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Klant en deze derde om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden onverkort.
8.3 Het is mogelijk dat de Software applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname of aanwezigheid van content van derden binnen de Software dan wel de mogelijkheid om applicaties van derden te koppelen aan de Software op de Website impliceert niet dat Speakap deze content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. Speakap is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door Gebruikers. Op het gebruik van content van derde partijen kunnen algemene voorwaarden en/of privacy statements van die partijen van toepassing zijn.
8.4 De Klant vrijwaart Speakap voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met het gebruik door de Klant , of haar Gebruikers, van de Software van Derden, inclusief enige handeling van de Klant in strijd met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden ten aanzien van de Software van Derden of een inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Software van Derden.

Artikel 9 Prijzen en betaling

9.1 Prijzen zijn afhankelijk van de gekozen Dienst en het aantal Gebruikers daarvan. Alle bedragen die betrekking hebben op de Dienst zijn telkens per kalenderjaar vooraf verschuldigd, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.
9.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient de Klant alle betalingen in euro’s te voldoen.
9.3 Speakap is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘Alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 15%. Speakap is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht. Indien Klant een Consument is en de prijsverhoging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, is Klant gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een maand opzegtermijn tegen de datum van inwerkingtreding van de verhoogde prijs op te zeggen.
9.4 Buiten het geval genoemd in artikel 9.3 is Speakap tevens gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Speakap te maken kosten voordoet. Speakap meldt deze prijsverhoging uiterlijk twee (2) maanden voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Indien Klant niet met de verhoging van de prijs akkoord kan gaan, heeft zij het recht de Overeenkomst met één (1) maand opzegtermijn tegen de datum van inwerkingtreding van de verhoogde prijzen op te zeggen.
9.5 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, tenzij dwingend recht ten aanzien van consumenten anders bepaalt.
9.6 Indien na het verstrijken van deze termijn door de Speakap nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Klant wettelijke handelsrente verschuldigd.
9.7 Indien Klant na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Speakap de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Speakap gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de Klant.
9.8 Speakap is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
9.9 Ter zake van de door Speakap verrichte Diensten en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Speakap volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 10 Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar. De Klant en Speakap hebben beiden het recht de Overeenkomst na de initiële periode op elk moment schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
10.2 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over het bedrijf van de andere Partij wijzigt.
10.3 Ontbinding van de Overeenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming is slechts geoorloofd na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
10.4 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Speakap reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de Klant bewijst dat Speakap ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Speakap vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Speakap ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.5 Indien de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, eindigen gelijktijdig alle rechten die de Klant genoot onder de Overeenkomst, waaronder – maar niet beperkt tot – het gebruiksrecht ten aanzien van de Software. De Klant zal onmiddellijk na het einde van de Overeenkomst alle exemplaren van de Software, bestanden of materialen die door Speakap zijn geleverd onder de Overeenkomst verwijderen van haar systemen en retourneren aan Speakap. Indien daartoe nadere afspraken zijn gemaakt tussen Speakap en Klant, zal Speakap tegen de overeengekomen vergoeding bijstand verlenen bij een gewenste dataconversie. Indien er geen afspraken zijn gemaakt tussen Speakap en klant, is Speakap bij of na het einde van de Overeenkomst niet gehouden de Klant bijstand te verlenen met het oog op een door de Klant gewenste dataconversie. Klant is er zelf verantwoordelijk voor de Data voor het einde van de Overeenkomst veilig te stellen.
10.6 Speakap is te allen tijde gerechtigd de toegang van Klant tot de Dienst (tijdelijk) te blokkeren indien zij dit noodzakelijk acht en/of de Overeenkomst te ontbinden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de situaties waarin:
  • i) Klant in strijd handelt met artikelen 3, 4.3,
  • ii) Klant gebruik heeft gemaakt van het woord- en of beeldmerk, de handelsnaam en/of het logo van een derde partij zonder daartoe gerechtigd te zijn;
  • iii) De onderneming waartoe Klant behoort, besluit een betaalde Dienst af te nemen. Het aangemaakte account zal in een dergelijk geval worden overgedragen aan de door de onderneming aan te wijzen persoon.
10.7 Bepalingen in de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn het einde van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging onverkort van kracht.

Artikel 11 Privacy

11.1 In het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, zal Speakap persoonsgegevens van de Klant verwerken. Speakap doet dit in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving alsmede haar privacy statement welke op de Website te raadplegen is.
11.2 In het kader van de uitvoering van de SaaS Dienst zal Speakap tevens persoonsgegevens verwerken van Gebruikers. Speakap kwalificeert wat deze verwerking betreft als een bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
11.3 Klant garandeert dat zij volledig aan alle wettelijke verplichtingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, voldoet en dat zij gerechtigd is om Speakap als (sub)bewerker van de betreffende persoonsgegevens in te schakelen. Klant garandeert tevens dat zij gerechtigd is Speakap het recht te verlenen om zelf (sub)bewerkers in te schakelen. Klant vrijwaart Speakap volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder de sub-bewerkers, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Speakap en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Klant.
11.4 Speakap spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen Klant en Speakap te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Speakap legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer zoals beschreven in artikel 6 waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Klant verklaart kennis te hebben genomen van de door Speakap genomen maatregelen en te hebben vastgesteld dat die maatregelen een passend beveiligingsniveau garanderen ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Klant vrijwaart Speakap volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Speakap getroffen technische en organisatorische maatregelen niet passend en/of afdoende zijn.
11.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kwalificeren als een bewerkersovereenkomst als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12 Privacy

12.1 De aansprakelijkheid van Speakap wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is beperkt tot de vergoeding van door de Klant geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding voor één (1) kalenderjaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Speakap voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 1.000,-. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook voor de door Speakap in deze Gebruiksvoorwaarden verstrekte garanties.
12.2 De aansprakelijkheid van Speakap voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, materialen, diensten en/of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens.
12.3 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Speakap of diens leidinggevenden (“eigen handelen”).
12.4 De aansprakelijkheid van Speakap wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant haar onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en Speakap ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Speakap in staat is adequaat te reageren.
12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Speakap meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Speakap vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: overmacht van toeleveranciers van Speakap; het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de KIant aan Speakap zijn voorgeschreven; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de KIant aan Speakap is voorgeschreven; overheidsmaatregelen; elektriciteitsstoring; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; oorlog; staking; algemene vervoersproblemen; en de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
13.3 Ingeval van overmacht is Speakap gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er jegens de KIant enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.4 Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat er op Speakap enige verplichting tot schadevergoeding rust.

Artikel 14 Overig

14.1 De Klant is niet gerechtigd tot overdracht van de Overeenkomst of de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde.
14.2 Speakap is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
14.3 De Overeenkomsten en deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
14.4 Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze Gebruiksvoorwaarden gesloten Overeenkomsten, dan wel Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam.

***