Privacy Statement Speakap

Other languages: English

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met haar Klant, zal Speakap persoonsgegevens verwerken, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd. In dit Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt. Speakap raadt u dan ook aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Definities

Data: alle door Klant, Gebruiker(s) en/of derden – met uitzondering van Speakap en/of daar haar aangewezen derden – in de Dienst ingevoerde gegevens, content en informatie;
Dienst: het ter beschikking stellen van de door Speakap ontwikkelde interne sociale netwerk applicatie;
Gebruiker(s): perso(o)n(en) aan wie Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst op basis van de Overeenkomst;
Klant: de onderneming die een Overeenkomst met Speakap is aangegaan ten behoeve van de Dienst;
Overeenkomst: de overeenkomst die Speakap met de Klant aangaat ten aanzien van het gebruik van de Dienst;
Speakap: de besloten vennootschap Speakap B.V., gevestigd te (1086 XK) Amsterdam aan Pedro de Medinalaan 5, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 51753847.

2. Wie is Speakap?

Speakap biedt innovatieve oplossingen om binnen en buiten een onderneming samen te werken en kennis te delen. Klanten en Gebruikers loggen in op onze beveiligde omgevingen van de Dienst en kunnen met elkaar in contact komen en gerichte informatie terugvinden.

De bedrijfsgegevens van Speakap luiden als volgt:

3. Welke informatie over u wordt verzameld en verwerkt?

Contractuele informatie van de Klant
Indien u via de website van Speakap (www.speakap.com) een Overeenkomst met Speakap afsluit voor het afnemen van de Dienst van Speakap, verzoekt Speakap u bepaalde informatie te verstrekken. Deze informatie omvat de naam en e-mailadres van een contactpersoon, alsmede de financiële informatie van de onderneming die de Overeenkomst met Speakap aangaat.
Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk teneinde bepaalde maatregelen te kunnen nemen in de aanloop naar de sluiting van een Overeenkomst met u.

Gegevens van Gebruikers en Klant
Om de Dienst te kunnen gebruiken dient u over een account te beschikken. Voor het aanmaken van uw account wordt de volgende informatie van u verzameld en verwerkt:

Bij het gebruik van de Dienst kunt u Data plaatsen en delen met andere Gebruikers. De mogelijkheid bestaat dat Data informatie van u of derden bevat.
Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Automatisch gegenereerde informatie
Om de Dienst optimaal te kunnen laten werken heeft Speakap bepaalde informatie nodig. Speakap verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van die Dienst. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, netwerk, accountnummer en pagina’s die u bezoekt binnen Speakap.
Rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Speakap, namelijk om de Dienst optimaal te kunnen laten werken.

Pushberichten
Wanneer u de Dienst downloadt op uw mobiele telefoon, wordt u gevraagd of u pushberichten wilt ontvangen. U kunt deze keuze op een later moment altijd weer aanpassen via de instellingen van uw mobiele telefoon. Voor het ontvangen van pushberichten maakt Speakap gebruik van derde partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder begrepen Apple en Google. Rechtsgrond: u heeft uw toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Uw intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Verwerking buiten de EER
Speakap verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij specifiek genoemd in dit Privacy Statement of indien zij daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

4. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond gebruikt Speakap uw persoonsgegevens?

Doeleinden en rechtsgronden
Speakap zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden gebruiken:

Doel Rechtsgrond
om uw gebruik van de Dienst mogelijk te maken de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een Overeenkomst waarbij u partij bent
om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Speakap, namelijk voor informatiebeveiliging.
om informatie over u te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over u,
  • indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Dienst
  • u daartoe toestemming hebt gegeven. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Uw intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking; of
  • dit op basis van wet- en/of regelgeving nodig is.
  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • u heeft uw toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Speakap rust.

Informatie verstrekking
Via de instellingen binnen de Dienst kunt u zich afmelden voor e-mails die Speakap in het kader van de Dienst aan u verstuurt. Speakap wijst er op dat u zich niet kunt afmelden voor e-mails die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst. Een mogelijkheid tot afmelden is tevens opgenomen in elke verzonden e-mail.

Beveiligen, aanpassen en verbeteren van de Dienst
Speakap gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover dat noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst of voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Speakap kan uw gegevens verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Dienst, waaronder begrepen het verstrekken van uw gegevens aan onze hostingpartijen en onze email aanbieder voor het kunnen hosten van de gegevens en het verzenden van e-mails namens Speakap. Ook kan Speakap uw gegevens aan derden verstrekken indien u daar toestemming voor heeft gegeven en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie met uitzondering van uw IP-adres). Ten slotte kan Speakap uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is en/of zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak.

5. Op welke wijze beschermt Speakap uw persoonlijke informatie?

Speakap zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet geïndexeerd door externe partijen, zoals door zoekmachines. Meer informatie hierover vindt u hier: www.speakap.com.

6. Hoe lang bewaart Speakap uw persoonlijke informatie?

Speakap zal uw persoonsgegevens bewaren zo lang als dat nodig is voor de doelen zoals omschreven in dit privacy statement. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens minimaal bewaren voor de duur dat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwijderen uw persoonsgegevens dertig (30) dagen nadat de Overeenkomst wordt beëindigd.

7. Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Voor een verzoek kunt u contact opnemen met ons via 020 – 82 04 296 of info@speakap.com. Speakap zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand. Indien Speakap niet voldoet aan uw verzoek, dan zal zij u informeren over de reden waarom zij niet aan uw verzoek voldoet

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de Dienst en/of op www.speakap.com. In geval van een substantiële wijziging zal u daarover geïnformeerd worden per email.

9. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@speakap.com. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Speakap niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

***
(Download)

di4xLjAuMQ==